ORLI AB
ZMIERZ SIE Z TERAZNIEJSZOSCIA. ZMIEN SWOJA PRZYSZLOSC

 

 


Szwedzkie budowy
najbezpieczniejsze na swiecie 

Do stworzenia właściwych warunków pracy na placu budowy konieczne są działania wyprzedzające w obszarze BHP. Wszyscy zainteresowani powinni wziąć na siebie swoją część odpowiedzialności. Co więcej, wszyscy zainteresowani powinni ze sobą współpracować, a pracownicy budowlani powinni mieć swój istotny wkład w bezpieczeństwo i higienę pracy. Kierownik projektu jest osobą kierującą pracami budowlanymi lub instalacyjnymi i ponosi odpowiedzialność za uwzględnienie kwestii warunków pracy w fazie budowy w trakcie prac przygotowawczych (planowania). Kierownik projektu odpowiada także za sporządzenie wcześniejszej informacji – planu BHP – oraz stosownej dokumentacji, a także za wyznaczenie koordynatora ds. środowiska pracy na budowie.

Koordynator prac planistyczno-projektowych ds. środowiska pracy na placu budowy ma za zadanie koordynować projekt pod kątem warunków pracy oraz dopilnować, by został opracowany plan BHP oraz właściwa dokumentacja. Osoby biorące udział w pracach planistycznych w związku z budową (architekci, konsultanci i in.) także są odpowiedzialni w zakresie swoich kompetencji za uwzględnienie środowiska pracy w trakcie przygotowań do realizacji projektu budowlanego. Koordynator prac budowlanych i instalacyjnych ds. środowiska pracy na placu budowy ma za zadanie koordynować prace pod kątem warunków pracy, dostosowywać plan BHP do rzeczywistego stanu prac, sprawdzać, czy prace są wykonywane prawidłowo z punktu widzenia środowiska pracy oraz dopilnować przestrzegania planu BHP.

Wszyscy pracodawcy są głównymi odpowiedzialnymi za warunki pracy swoich pracowników. Odpowiedzialność pracodawców za pracowników jest pełna, nawet jeśli jednocześnie ktoś inny również ponosi odpowiedzialność – jak osoby opracowujące plany, producenci maszyn i narzędzi używanych przy prowadzonych pracach czy wreszcie koordynatorzy ds. warunków pracy na budowie. Osoby prowadzące jednoosobowe firmy oraz osoby pracujące w przedsiębiorstwach rodzinnych niezatrudniających pracowników powinny się w trakcie prac budowlanych i instalacyjnych stosować zasadniczo do wszystkich przepisów obowiązujących pracodawców i pracowników.

Pracownicy budowlani powinni czynnie działać na rzecz właściwych warunków pracy, stosować się do obowiązujących przepisów oraz korzystać z odpowiednich środków ochrony. Rzecznicy ds. BHP reprezentują pracowników w sprawach bezpieczeństwa. Jeśli prowadzone prace stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika i pracodawca nie usunie bezzwłocznie przyczyn zagrożenia, rzecznik ds. BHP ma prawo do przerwania prac w oczekiwaniu na orzeczenie szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy. Szwedzka Ustawa o środowisku pracy określa ponadto zakres odpowiedzialności osób zatrudniających pracowników oraz osób kierujących pracą na placu budowy.

Gdy coś się stanie

Zagrożenia i wypadki

 

W razie wystąpienia zagrożenia lub wypadku w miejscu prowadzenia robót wszyscy powinni móc się stamtąd bezpiecznie ewakuować. Dotyczy to na przykład zagrożenia pożarowego. Drogi ewakuacyjne i miejsca zbiórki powinny być oznaczone odpowiednimi tablicami. Drzwi ewakuacyjne powinny się otwierać na zewnątrz, a sprzęt gaśniczy powinien się znajdować w łatwo dostępnych miejscach. Dostępne powinny być środki pierwszej pomocy, zaś odpowiednie tablice powinny wskazywać miejsce, którym środki te się znajdują oraz rejony, gdzie możliwe jest udzielenie pierwszej pomocy.

W miejscu prowadzenia prac powinna się także znajdować tablica z numerami telefonów pogotowia ratunkowego i służb ratowniczych, adresem miejsca prowadzenia robót oraz ewentualnie wskazówkami, jak dotrzeć. Należy pamiętać, że osoba telefonująca musi być w stanie porozumieć się ze Szwedzką Służbą Ratowniczą – Räddningstjänsten. Personel służby zwykle mówi po angielsku.

W miejscach, gdzie przerwa w dopływie prądu może narazić pracowników na niebezpieczeństwo, powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne. Dotyczy to na przykład prac prowadzonych przy użyciu pił budowlanych czy stawiania rusztowań.

W przypadku zagrożeń lub niedociągnięć w obszarze warunków pracy Jeśli zauważysz zagrożenia lub niedociągnięcia w obszarze warunków pracy, skontaktuj się ze swoim bezpośrednim przełożonym na miejscu pracy lub z pracownikiem Orli.

 

Pobierz broszurę „Safer building” 

 

http://www.safeatwork.se/wp-content/uploads/2011/09/Folder.pdf